Tag: พลังงานทดแทนน้ำมัน

แอลกอฮอล์สามารถเป็นพลังงานทดแทนน้ำมันได้

ราคาน้ำมันที่พุ่งทะยานขึ้นเรื่อยๆ จึงได้มีการนำแอลกอฮอล์มาดัดแปลงเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับขับขี่รถยนต์ ซึ่งช่วยในการทดแทนน้ำมันเชื้อเพลิง และแก้ปัญหาราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่แพงขึ่น

มนุษย์มีการใช้พลังงานต่าง ๆ เพื่อการดำรงชีวิตมาตั้งแต่สมัยโบราณ เช่นมีการใช้ไฟที่เกิดจากการเสียดสีของไม้หรือหิน เป็นพลังงานให้ความอบอุ่น แสงสว่าง และหุงต้มอาหาร แต่พลังงานเหล่านี้เป็นพลังงานที่หาได้ง่ายตามธรรมชาติ ไม่มีวันหมดสิ้นไปจากโลก คือได้จากแสงแดด ลม น้ำ และได้จากการออกแรงของสัตว์และมนุษย์

เมื่อโลกเรามีความเจริญมากขึ้น มนุษย์สามารถนำเชื้อเพลิงต่าง ๆ เช่น น้ำมัน ถ่านหิน และน้ำ มาเปลี่ยนเป็นพลังงานได้ แต่พลังงานเหล่านี้เป็นพลังงานที่มีวันหมดสิ้นลงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเชื้อเพลิงที่เป็นน้ำมัน

พลังงานทดแทนด้วย แอลกอฮอล์ เป็นแอลกอฮอล์ที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย เพราะเป็นส่วนผสมในสุราที่มนุษย์ใช้ดื่มได้ แต่ต้องผสมในปริมาณที่ไม่มากนัก มิฉะนั้นจะเกิดอันตรายแก่ร่างกายได้ จากการศึกษาสมบัติของ
เอทานอล พบว่ามีเลขออกเทนสูง ไม่ทำให้เครื่องยนต์โขก ให้กำลังเครื่องยนต์พอๆ กับน้ำมันเบนซิน ไม่ต้องเติมสารประกอบของตะกั่ว ทำให้เกิดมลภาวะน้อยกว่า ไม่มีคาร์บอนมอนนอกไซด์ และไนโตรเจนออกไซด์ออกมา เพราะเหตุนี้จึงดีกว่าน้ำมันมากทีเดียว

เราสามารถนำแอลกอฮอล์นี้ไปใช้แทนน้ำมันเชื้อเพลิงได้โดยตรง แต่ต้องมี การแก้ไขเครื่องยนต์ให้เหมาะสมกับการใช้เอทานอล มิฉะนั้นเครื่องยนต์จะมีปัญหาได้

ประเทศไทยมีโรงงานผลิตแอลกอฮอล์ชนิดไร้น้ำ โรงงานแรกของประเทศไทย มีกำลังการผลิตวันละ 1,500 ลิตร โดยใช้วัตถุดิบแป้งและน้ำตาลเป็นตัวผลิต โรงงานนี้ตั้งในบริเวณสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่มีวัตถุดิบประเภทที่จะใช้ผลิตแอลกอฮอล์อยู่จำนวนมาก และราคาก็ถูก เช่น อ้อย มันสำปะหลัง รวมทั้งมันประเภทต่าง ๆ วัตถุดิบนี้มีน้ำตาลหรือแป้งเป็นส่วนประกอบในปริมาณมาก ดังนั้น ถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยควรจะทำเรื่องนี้ให้จริงจังเสียที เพื่อแก้ปัญหาน้ำมันขาดแคลนและราคาแพง ซึ่งถ้าทำเป็นผลสำเร็จ จะทำให้ลดปริมาณการใช้น้ำมันเบนซินลงได้มากทีเดียว